SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI XIX ŚWIATOWEGO DNIA FAS

ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM NAUKOWE Z OKAZJI

IX ŚWIATOWEGO DNIA FAS pt.

„Łączymy doświadczenia. Holistyczne spojrzenie na FASD”

1 dzień: „Łączymy doświadczenia terapeutyczne”

2 dzień: „Łączymy doświadczenia diagnostyczne”. 

Organizatorzy Sympozjum:

• Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych dr Małgorzata Klecka

• Fundacja Fastryga

Miejsce Sympozjum:

• „Ośrodek Fastryga” w Lędzinach, ul. Hołdunowska 70

Termin:

• 11-12 września 2019 r. godz. 9.00-17.00

Uczestnicy Sympozjum: przedstawiciele świata nauki, lekarze, fizjoterapeuci, psycholodzy,

pedagodzy, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, kuratorzy, wychowawcy placówek

opiekuńczo-wychowawczych, rodzice biologiczni, zastępczy i adopcyjni, w których

wychowują się dzieci z FASD

Celem seminarium jest:

• Podsumowanie i wymiana wieloletnich badań i doświadczeń polskich badaczy i

terapeutów, budowanie systemu wsparcia dla dzieci z FAS/FASD i ich rodzin.

Informacje organizacyjne:

• Zapewniamy obiad oraz ciągły serwis kawowy podczas trwania sympozjum

• Zapewniamy materiały szkoleniowe

• Koszt udziału w Sympozjum: 1 dzień – 250 zł; 2 dni – 390 zł.

 

Zgłoszenie na sympozjum:

• Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego

• Osoby, które zechcą uczestniczyć w konferencji proszone są o potwierdzenie swojego

udziału poprzez wypełnienie formularza online pod adresem:

 

ZGŁOSZENIE NA DWA DNI:

https://docs.google.com/forms/d/1v_LT1xqLZTURIpvgqRamwlUylfmsjLgLb3d_fFsep44/edit

ZGŁOSZENIE NA PIERWSZY DZIEŃ:

https://docs.google.com/forms/u/3/d/1wXLByotLaBXw9DADNOmUpA4uHSCkLmnfqAeR9igi

Uog/edit?usp=drive_web

ZGŁOSZENIE NA DRUGI DZIEŃ:

https://docs.google.com/forms/u/3/d/1zw32uKaZphRE-

gfNy4Q5LMRrjRaCINGSyQFldGMBH4g/edit?usp=drive_web

UWAGA!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się na dwa dni.

Koszt udziału w konferencji wraz z materiałami oraz poczęstunkiem wynosi za dwa dni 390

zł, za jeden dzień 250 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta:

83-1090-1652-0000-0001-1223-6189

z dopiskiem „Sympozjum FASD 2019 – imię i nazwisko uczestnika” 

Prosimy o przesyłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: osrodek.fastryga@gmail.com

Informacji udziela:

• Katarzyna Klecka: 508 552 211

 

PROGRAM SYMPOZJUM

 

DZIEŃ 1 - ŚRODA 11 WRZEŚNIA GODZ. 9.00-17.00

ŁĄCZYMY DOŚWIADCZENIA TERAPEUTYCZNE

8.00– 9.00 Rejestracja

9.00 – 9.15 – Rozpoczęcie

9.15 – 10.15 - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas Kozik „Kiedy potrzebna jest pomoc

lekarza psychiatry. Farmakoterapia w FASD”.

10.15 – 11.00 – mgr Iwona Palicka „Zaburzenia sensoryczne w FASD i możliwości terapii”

11.00– 11.30 przerwa

11.30 – 12.30 prof. Halina Pawłowska-Jaroń: „Pamięć sekwencyjna i symultaniczna a rozwój

języka. Propozycja stymulacji/terapii”.

12.30 – 13.30 dr n. med. Daniela Kurczabińska-Luboń: „Jelito - drugi mózg, czyli jak

mikrobiota jelitowa wpływa na pracę systemu nerwowego dzieci”.

13.30 – 14.15 – lunch

14.15 – 15.00 - dr Agnieszka Sobiegała: „Praca z sygnałami czuciowymi w zaburzeniach

tikowych”

15.00 – 15.45 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Trudności z regulacją emocjonalną u dzieci z

FASD w świetle teorii poliwagalnej”

15.45– 16.30 - mgr Iwona Palicka: „Nie chce czy nie może – zaburzenia poznawcze w FASD”

16.30 – 17.00: Podsumowanie i dyskusja

DZIEŃ 2 - CZWARTEK 12 WRZEŚNIA 2019 godz. 9:00-17.00

ŁĄCZYMY DOŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE

8.00– 9.00 Rejestracja

9.00 – 9.15 – Rozpoczęcie

9.15 – 10.15 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Wykorzystanie 4-cyfrowego kwestionariusza w

praktyce klinicznej”

10.15 – 11.15 – mgr Iwona Palicka: „Ocena neuropsychologiczna w FASD”

11.15– 11.45 przerwa

11.45 – 12.30 prof. Robert Śmigiel: „Genetyczna diagnostyka różnicowa”

12.30– 13.30 - lek. Jacek Przybyło „Zaburzenia psychiczne u dorosłych osób z FASD

13.30 – 14.15 – lunch

14.15 – 15.00 – dr Małgorzata Wójtowicz-Dacka: „Diagnostyka przywiązania w praktyce

psychologicznej

15.00 – 15.45 - mgr Iwona Palicka: „Specyficzne zaburzenia komunikacji w FASD - współpraca

z neurologopedą”.

15.45-16.30 - dr n. med. Małgorzata Klecka: „Ocena diagnostyczna systemów

motywacyjnych w grupie dzieci z FASD przy pomoc Coffy Test. Wyniki badań”.

16.30 – 17.00: Podsumowanie i dyskusja

SZKOLENIE KWESTIONARIUSZ WASZYNGTOŃSKI

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu oraz Ośrodek Fastryga

zaprasza na szkolenie


"Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.

3 - 4 listopada 2018
Opole ul. Szymanowskiego  1
rozpoczęcie godz. 10.00

Koszt: 550,00 zł (przy minimum 20 osobach) 

Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata na konto:

BZ WBK 83 1090 1652 0000 0001 1223 6189
Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych Małgorzata Klecka 
ul. Hołdunowska 70
43¬-143 Lędziny.

Tytuł przelewu: Szkolenie - Kwestionariusz 4CKD Opole
Termin: do 25.10.2018

Potwierdzenie przelewu wraz z danymi uczestnika należy przesłać na adres:
szkolenia.fastryga@gmail.com

Informacje dotyczące szkoleń, warsztatów i konferencji:
535 188 423

KONFERENCJA FAS I PRZYWIĄZANIE

Już po raz XVII organizować będziemy obchody Światowego Dnia FAS w Polsce. 
W tym roku w ramach obchodów zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pn.:

„FAS i przywiązanie”,

która odbędzie się w dniu 11.09.2017r. o godz. 9.09.
Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcecie Państwo przyjąć nasze zaproszenie.

W roku 2001 nasza organizacja we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach zainicjowała obchody Dnia FAS w Polsce, zapoczątkowując społeczną debatę dotyczącą szkód zdrowotnych wywołanych spożywaniem alkoholu przez kobiety ciężarne.
Współpracowaliśmy w tym obszarze z wieloma ośrodkami: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Śląskim Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Katedrą i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 
W roku ubiegłym patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia, Rzecznik Praw Dziecka, Naczelna Izba Lekarska, Wojewoda Śląski, Burmistrz Miasta Lędziny.

Okres ciąży i pierwsze dwa lata życia są szczególnie ważną fazą w rozwoju człowieka. W tym czasie wyjątkowe znaczenie ma relacja z wrażliwym i reagującym na potrzeby dziecka opiekunem. Ryzyko wystąpienia zaburzeń przywiązania u dzieci, które rodzą się z FASD jest skrajnie prawdopodobne. Dzieje się tak z powodu dysfunkcji tych systemów neurologicznych, których prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne do wytworzenia relacji przywiązania.
Zrozumienie tej tematyki może być nieocenione dla osób zajmujących się zawodowo pomaganiem dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy na skutek prenatalnych ekspozycji doświadczają rozregulowania układów fizjologicznych, co wpływa na rozwój i funkcjonowanie systemu przywiązania.

Osoby biorące udział w konferencji uzyskają:
 - nową perspektywę w rozumieniu zaburzeń przywiązania u dzieci z FAS/FASD,
 - wiedzę na temat najnowszych badań związanych z funkcjonowaniem systemu przywiązania i roli regulacji emocjonalnej i wpływu różnych czynników na tworzenie więzi,
-  wiedzę na temat narzędzi przydatnych w pracy z dziećmi z FASD i zaburzeniami przywiązania oraz ich rodzinami wspierających rozwój w obszarze zaufania, bezpieczeństwa, regulacji emocjonalnej, autonomii.


Celem konferencji jest ciągłe pogłębianie wiedzy w zakresie diagnostyki i terapii FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych) oraz budowanie systemu terapii i wsparcia.


Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli świata nauki, praktyków, lekarzy, pielęgniarek, położnych, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzin, kuratorów, pracowników żłobków, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo – wychowawczych a także do rodziców biologicznych, zastępczych i adopcyjnych, 
w których wychowują się dzieci z FASD.
Będzie nam bardzo miło gościć Państwa podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej. Wasza obecność będzie niezwykle pomocna w procesie profilaktyki i usuwania skutków FASD, a wiedza wyniesiona z Konferencji umożliwi rozszerzenie działań nakierowanych na pomoc dotkniętym powyższym syndromem.

PROGRAM KONFERENCJI:
8.00 – 9.00 – rejestracja uczestników
9.09 – 9.30 – rozpoczęcie konferencji, wystąpienia oficjalnych gości
9.30 – 11.25 – wystąpienia – blok I
➢prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik (specjalista psychiatrii dziecięcej, Kierownik Katedry
i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) – „Zaburzenie przywiązania, klasyfikacja, diagnostyka i różnicowanie”
➢ dr Monika Kornaszewska-Polak (psycholog) – „Style przywiązania i ich wpływ na jakość relacji w dorosłym życiu”
➢ dr Anna Romaniuk (mikrobiolog, immunolog, psychodietetyk) – „Psychodietetyka i przywiązanie. Wpływ odżywiania na emocjonalność"
11.25 – 11.45 – przerwa na kawę
11.45 – 13.40 – wystąpienia – blok II
➢ dr Małgorzata Wójtowicz-Szefler (psycholog, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka) – „Rozwój przywiązania od poczęcia do 3 roku życia”
➢ mgr Iwona Palicka (neuropsycholog, terapeuta integracji sensorycznej i neurorozwoju, dyrektor Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu) – „Neurobiologiczne wyposażenie do tworzenia więzi”
➢ dr n. hum. Anna Piekacz (adiunkt Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej, Uniwersytet Śląski, psycholog w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Szansa dla Dziecka”, psycholog Ośrodka
Adopcyjnego i Pieczy Zastępczej „Szansa”, dyrektor i psycholog Centrum Diagnozy i Terapii VENTURA) – „Trauma rozwojowa i relacyjna u osób z FAS/FASD”
13.40 – 14-20 – poczęstunek
14.20 – 15.45 – wystąpienia – blok III
➢ dr n. med. Małgorzata Klecka (psychoterapeuta, specjalista neurorozwoju, Prezes Fundacji Fastryga): – „Regulacja emocjonalna i uważność somatyczna opiekunów – jej znaczenie w budowaniu więzi.Terapia dzieci metodą Doświadczenia Somatycznego (Somatic Experiencing – SE)”
➢ mgr Łukasz Maj (fizjoterapeuta, osteopata) – „Wpływ terapii czaszkowo – krzyżowej na regulację emocjonalną”
15.45 – 16.00 – pytania, dyskusja, zakończenie konferencji


FORMULARZ ZGŁOSZENIA:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2KHMPTjpTDC_BWpIBOEF6iWKTeB05NZ4w0hMOSbtoRn8PhA/viewform

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2KHMPTjpTDC_BWpIBOEF6iWKTeB05NZ4w0hMOSbtoRn8PhA/viewform

Szkolenie FASTRYGA 2016-2017

Oferta skierowana jest do osób z wyższym wykształceniem: medycznym lub humanistycznym (psychologicznym, pedagogicznym, socjologicznym). Istnieje możliwość uczestniczenia w kursie osób z innym wykształceniem oraz doświadczeniem w pracy z dziećmi - mogą one otrzymać rekomendację do pracy edukatora.

Czytaj więcej